ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

stochastic

Stochastic ابتدا مسیر دسترسی به ابزار Stochastic : Insert -> indicators -> Oscillators-> Stochastic ابزاری دیگری که در بازار می تواند تغییر مسیرها را پیش بینی کند Stochastic است این ابزار مانند یک دماسنج می ماند و بین دو عدد 0 و 100 در حرکت است هیچ گاه خط های این ابزار به عدد 0 یا 100 […]