ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

مهاجرت

مهاجرت

مهاجرت سالانه یک استادیوم آزادی کشور را ترک می‌کنند ایرانیان صاحب بیش از ۱۷ هزار خانه در ترکیه هستند. داستان مهاجرت ایرانیان اگرچه در نیم‌قرن گذشته خبرساز بوده اما در دو دهه گذشته و در هر رخداد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیش از پیش برجسته شده و به سرخط اخبار هم رسیده است. مهاجرت کادر […]