ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

حمایت و مقاومت اول

حمایت و مقاومت حالت اول نوع اول:بی‌شک یکی از ساده‌ترین و پربازده‌ترین روش تحلیلی در بازار، استفاده از سطوح حمایت و مقاومت است که در آینده و در درس استراتژی به خوبی می‌تواند نقطه خرید و فروش را مشخص کند.قیمت‌ها تمایل دارند در مسیری که در حرکت هستند به راه خود ادامه دهند، تا زمانی […]