ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

مقاومت و حمایت

مقاومت ها و حمایت ها سطح دوم درس دوم : خوش آمدین به درس دوم از سطح دوم ،قراره در این بخش با مقاومت ها و حمایت ها به صورت مقدماتی آشنا بشویم پس با ما همراه باشید مقاومت ها و حمایت ها : مقاومت ها یا قله ها ( سقف ها  ) : دلایل […]