ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

قیمت بنزین در کشورهای همسایه

قیمت بنزین

قیمت بنزین در کشورهای همسایه نگاهی به قیمت بنزین در کشورهای همسایه ایران نشان می‌دهد که به طور متوسط هر لیتر بنزین در هفته گذشته بیش از 80 سنت (حدود 26 هزار تومان) بوده است. هم اکنون قیمت بنزین در ایران کمتر از ۱۰ سنت (۳ هزار تومان) است که همین مساله منجر به افزایش […]