ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

الگوهای شمع تکی

الگوهای کندلی

الگوهای شمع تکی اکنون که با الگوهای اصلی شمع‌ها مانند فرفره، ماربوزوس و دوجی آشنا شده‌اید، بیایید یاد بگیریم که چگونه الگوهای شمع تکی را تشخیص دهیم. وقتی این نوع شمع‌ها روی نمودار ظاهر می‌شوند، می‌توانند سیگنال معکوس شدن بازارهای احتمالی را بدهند. در اینجا چهار نمونه از الگوهای شمع تکی اصلی وجود دارد: چکش […]