ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

معامله با Moving Average

معامله با Moving Average

نحوه معامله با برخورد Moving Average تا کنون، شما آموخته‌اید که چگونه با رسم چند میانگین متحرک در نمودارهای خود، روند را تعیین کنید. همچنین باید این را بدانید که میانگین‌های متحرک می‌توانند به شما در تعیین زمان پایان و معکوس شدن روند کمک کنند. به عنوان معامله‌گران روند، می‌خواهید تا زمانی که ممکن است […]