ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

انواع میانگین متحرک

جمع‌بندی استفاده از میانگین متحرک

جمع‌بندی استفاده از انواع میانگین متحرک جمع‌بندی استفاده از میانگین متحرک انواع مختلفی از میانگین متحرک وجود دارد. دو نوع متداول عبارتند از میانگین متحرک ساده simple moving average و میانگین متحرک نمایی exponential moving average. میانگین‌های متحرک ساده Simple moving averages ساده‌ترین شکل میانگین‌های متحرک هستند، اما مستعد افزایش ریسک‌ها هستند. میانگین‌های متحرک نمایی […]