ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

عنوان:تحلیل شاخص داوجونز 

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:تحلیل شاخص داوجونز 

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

تحلیل شاخص داوجونز به تاریخ 2022/12/29

شاخص داوجونز بعد از ریزش زیادی که انجام داد در موج اصلاحی میباشد که انتظار داریم بعد از شکست  محدوده 32500 بتواند تا حمایت 31850 ریزش خود را ادامه دهد

بهتر است به دلیل تعطیل بودن بازار آمریکا تا چند روز بعد از ژانویه ترید بر روی داوجونز انجام ندهید و با باز شدن کامل بازار آمریکا ریسک خود را کاهش دهید