شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:چه زمانی معامله کنیم ؟

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:چه زمانی معامله کنیم ؟

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

روش خرید و فروش با استفاده از مقاومت ها و حمایت ها :

حال که مدلهای مختلف مقاومت و حمایت ها را شناختیم باید از آنها در خرید و فروش استفاده کنیم .
با دو مثال شروع می کنیم :


در برخورد دوم با خط حمایت اقدام به خرید (BUY) کردیـم و حـد ضـرر را در زیـر ایـن خـط قـرار دادیـم تـا در صورتـی کـه بـازار بـر روی ایـن خـط نتوانـد صعـود کنـد و بـه ریـزش خـود ادامـه دهـد از ضـرر بیشـتر جلوگیـری کنیم.


همان طور که مشاهده می کنید :

با استفاده از برگشت ناگهانی بازار به سمت بالا ،خط سبز رنگی را به عنوان حمایت برای بازار رسم کردیم

در صورتی که بازار برای بار دوم به سمت خط سبز رنگ برگردد ممکن است با واکنش روبه رو شود و دوباره به سمت بالا برگردد

پس در برخورد دوم با خط حمایت ،  اقدام به خرید ( BUY ) می کنیم

و حد ضرر را در زیر این خط قرار دادیم تا در صورتی که بازار بر روی این خط نتواند صعود کند

و به ریزش خود ادامه دهد از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم .

اکنون که چهار نوع از مقاومت و حمایت را شناختیم

باید به خاطر بسپارید که این خطوط حمایت و مقاومت برای همیشه پایدار نیستند

و بعد از چند برخورد ( معمولا بعد از برخورد سوم یا چهارم ) شکسته می شوند

بررسی این خطوط و میزان  اعتبار آنها نیاز به بررسی و کمک دیگر ابزارهای تکنیکال دارد که در بخش های دیگر این ابزارها را آموزش خواهیم داد.

تمرین :

با توجه به چهار روش مقاومتی و حمایتی که در درس های گذشته گفته شد

بهترین زمان برای خرید و فروش را پیدا کرده

و در حساب آزمایشی اقدام به خرید و فروش کنید.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.