شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:الگوهای حرکتی Pattern

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:الگوهای حرکتی Pattern

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

الگوهای حرکتی Pattern

در درس هـای قبـل بـا روش هایـی آشـنا شـدیم کـه نقطـه ورود یـا خـروج را بـه مـا نشـان مـی داد امـا اهـداف خریـد را نشـان نمـی داد. در ایـن درس بـا الگوهایـی آشـنا مـی شـویم کـه اهـداف حرکتـی دارنـد و مـی دانیـم اگـر از ایـن الگـو اسـتفاده کنیـم هـدف خریـد مـا کجاسـت. الگو سقف یا کف دو قلو Bottoms Double:
 همان طور که از اسمش پیداست باید به دنبال سقف و کف هایی باشیم که دوقلو هستند.

تالش دوباره بازار برای شکست یک مقاومت یا حمایت باعث می شود سقف یا کف دو قلو ساخته شود. مثال :

در تصویــر کامــا مشــخص اســت کــه تــاش بــازار بــرای شکســت ســقف ناموفــق بــود و ایــن عــدم موفقیــت بــرای شکســت یــک ســقف باعــث مــی شــود الگــوی ســقف دو قلــو ســاخته شــود. و بــازار بــه پاییــن ریــزش کنــد

مثال کف دوقلو :

در رونـد ریزشـی هـم ماننـد رونـد افزایشـی بـازار بعـد از دو بـار برخـورد بـه کـف  حمایـت  و عـدم توانایـی بـرای شکسـت حمایـت بـه بـالا بـر مـی گـردد و باعـث مـی شـود الگـوی کـف دو قلـو سـاخته شـود. 

نکته !

 شکل هر قلو از این الگو باید شبیه به هم باشد و این دو الگو نباید فاصله زیادی از هم بگیرند . 

نمونه اشتباه یک الگو

حاال چطور از کف و سقف های دوقلو استفاده کنیم ؟ وقتـی بـازار بـرای بـار دوم بـه یـک حمایـت یـا مقاومـت حملـه مـی کنـد و توانایـی شکسـت آن را نـدارد بـی شـک بـه سـمت مخالـف بر میگردد .پس مــیتوان از این برگشـت بازار استفاده کـرد و کسب سود کرد. روش اسـتفاده از ایـن الگـو بـه ایـن صـورت مـی باشـد کـه ابتـدا بایـد صبـر کنیـم کـه شـکل دو قلـو تکمیـل شـود . با خطی انتهای این الگو را می بندیم  (خط سبز رنگ) در الگوی دو قلو کف نیز ، از همین روش استفاده می کنیم.

در صورتـی کـه بـازار بتوانـد خـط سـبز رنـگ را بشـکند مـی تـوان انتظـار داشـت کـه بـازار بـه انـدازه فلـش داخلـی ریـزش یـا افزایـش مـی کنـد.

پـس در صـورت شکسـت خـط سـبز رنـگ انتظـار داریـم بـازار بـه انـدازه فلـش داخلـی (زرد) ریـزش کنـد و مـا مـی توانیـم از ایـن ریـزش بـازار کسـب سـود کنیـم (بـازار فارکـس). همیـن روش و همیـن نـوع شـکل را بـرای الگـوی دوقلـو کـف انتظـار داریـم و هـدف حرکتـی ایـن الگـو ماننـد شـکل زیـر مـی باشـد.
 

بـه یـاد داشـته باشـید بـرای خریـد در بـازار بـورس ایـران ، فقـط مـی توانیـم از الگـوی کـف دوقلـو اسـتفاده کنیـم . و اگـر الگـوی سـقف دو قلـو را در بـازار ایـران ببینیـم زمـان فـروش و خـروج از بـازار مـی باشـد. نکته مهم برای الگوی دوقلو : در صورتـی مـی تـوان از ایـن الگـو اسـتفاده کـرد کـه شـاهد واگرایـی در مـک دی باشـیم در غیـر ایـن صـورت ورود بـه ایـن الگـو خطرنـاک مـی باشـد.

مثال :

همـان طـور کـه مشـاهده مـی کنیـن بعـد از پیـدا کـردن الگـوی دو قلـو بایـد واگرایـی در مـک دی را بررسـی کـرد . بیـن قلـه اول و قلـه دوم واگرایـی دیـده مـی شـود و ایـن فاکتـور کمـک مـی کنـد کـه خریـدی بـا ریسـک کمتـری داشـته باشـیم . بعـد از شکسـت خـط (خـط قرمـز )بـا هـدف رسـیدن بـه انتهـای فلـش سـبز اقـدام بـه خریـد در جهت پاییـن مـی کنیم . بـرای دوقلـو کـف نیـز بایـد واگرایـی در مـک دی را بررسـی کنیـم ، در غیـر ایـن صـورت خریـد توجیـح تکنیکالـی نـدارد.

همان طور که ملاحضه می کنیدـ با تغییر دوره زمانیـ به ماهانه (MN) مـی توانیـم بـازار را از ابتـدا تـا امـروز مشاهده کنیـم و دیدی کلی نسبت به این سهام یا ارز پیدا کنیـم . تغییـر دوره زمانـی در دروس بعـدی مـی تواند کمک شـایانی در پیـدا کـردن نقـاط سـقف و  کف ها کند .
 

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.