شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:ترکیب اندیکاتورها قسمت۲

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:ترکیب اندیکاتورها قسمت۲

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

ترکیب مقاوت و حمایت ، ار اس ای و مک دی

ترکیـب این سه غول تحلیلی میــتواند نتیجـه بهتری در بـر داشتــه باشـد و سیگنال بهتـری صاـدر کنـد. بـاز هـم مثـل گذشـته ابتـدا بایـد حمایـت یـا مقاومـت هـا را پیـدا کنیـد. سپس با رسیدن بازار به این سطوح مقاومتی یا حمایتی ، ار اس ای و مک دی را بررسی می کنیم. ار اس ای بایـد بـه نقـاط اشـباع  30 و ۷۰  رسـیده باشـد. در همیـن زمـان بایـد شـاهد جـدا شـدن مـک دی از خـط ســیگنال باشیم مجموع این سه ترفند می تواند به پیدا کردن نقطه ورود به بازار یا خروج از بازار کمک کند . مثال :
 

همـان طـور کـه در تصویـر مشـاهده مـی کنیـن. ابتـدا خـط حمایـت را رسـم کردیـم بـا برخـورد بـازار بـه ایـن سـطح ار اس ای را بررسـی مـی کنیـم قرارگیـری زیـر سـطح ۳۰ و در آخـر بـا جـدا شـدن خـط سـیگنال از میلـه مـک دی سـیگنال برگشـت و افزایـش قیمـت را دریافـت مـی کنیـم و مـی توانیـم در ایـن سـطح خریـد موفقـی داشـته باشـیم.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.