شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.

عنوان:ترکیب اندیکاتورها قسمت۱

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

عنوان:ترکیب اندیکاتورها قسمت۱

آخرین تحلیل‌های بازار‌های مالی در شبکه‌های اجتماعی ما:

ترکیب باند بولینگر ، مقاومت و حمایت ها و Stochastic

ابتـدا بایـد رونـد کلـی یـک ارز یـا یـک سـهام را در تایـم فریـم بـاال نـگاه کنیـم . مقاومـت هـا و حمایـت هـای تایـم بـاال را پیـدا کنیـم . در صورتـی کـه بـازار بـه مقاومـت یـا حمایـت مـورد نظـر نزدیـک باشـد از ایـن سـطوح اسـتفاده مـی کنیـم در غیـر ایـن صـورت بـه تایـم پاییـن تـر مـی رویـم و مقاومـت و حمایـت هـای ایـن بـازده زمانـی را رسـم مـی کنیـم . زمانـی کـه بـازار بـه سـطح مـورد نظـر مـا برسـد ) مقاومـت یـا حمایـت ( وقـت آن رسـیده کـه بانـد بولینگـر و Stochastic را بررسـی کنیـم . طبـق روش هایـی کـه در درس هـای قبـل آمـوزش دادیـم ،اگـر استوکاستیک  بالاتـر یـا پاییـن تـر از نقـاط اشـباه بـود سـیگنال برگشـت و تغییـر مسـیر مـی دهـد و همچنیـن بانـد بولینگـر ، در صورتی که بازار به باند بالایی یا پایینی برخورد کند تمایل دارد به باند مقابل برگردد .
این مثال را ببینیم :
 

بـا برخـورد بـازار بـه مقاومـت زمـان آن مـی رسـد کـه Stochastic را بررسـی کنیـم . در صورتـی کـه Stochastic بـاالی عـدد ۸۰ قـرار گیـرد سـیگنال برگشـت ایـن ابـزار داده مـی شـود. تصویر زوم شده بازار :

بعد از برخورد بازار به مقاومت و بررسی Stochastic باید باند بولینگر را نیز بررسی کنیم . ۴۶ ایـن بانـد ماننـد یـک سـطح مقاومتـی عمـل مـی کنـد و هـم زمـان بـا برخـورد بـازار بـه مقاومـت شـاهد برخـورد بـازار ب ه سـطح باالی ی بانــ بولینگ ر هســیم. مجمـوع ۳ سـیگنال ریزشـی شـرایط را بـرای برگشـت بـازار مهیـا مـی کنـد . و اگـر در بـازار جهانـی کار مـی کنیـن مـی توانیـن از ایـن ریـزش سـود کسـب کنیـد.

ایرانی بورس،هادی درخشان
شاخص استحکام

راهنمایی: رمز باید دستکم ۷ حرف باشد. برای قوی‌تر کردن آن، از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و نمادهایی مانند ! " ؟ $ % ^ & ) استفاده کنید.