ایرانی بورس،هادی درخشان

تأیید نام‌نویسی به شما ایمیل خواهد شد.

پیوت

پیوت ماژور – پیوت مینور به سطح دوم درس اول خوش آمدین : از امروز قرار با انواع روش های تحلیلی بازار آشنا بشیم ولی قبلش باید پله به پله به جلو برویم و  ابتدا موج ها و  پیوت ماژور و پیوت مینور را بشناسیم و بعد به روش های تخصصی تر اشاره کنیم . […]